Privacy Policy

1. Algemeen

1.1. De website (“Website”) wordt ter beschikking gesteld door Debet Credit BV, met maatschappelijke zetel te Kleistraat 41, 2850 Boom en met ondernemingsnummer 0451.594.386, hierna ‘Debet Credit’.

1.2. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).  

1.3. De huidige Privacy Policy voor de Website (“Privacy Policy”), die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website, zoals de “Algemene voorwaarden” en de “Cookie Policy”, geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder Debet Credit de via de Website doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.4. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacy Policy. Indien u bij het lezen van de Privacy Policy niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website. Deze gegevens worden louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden. De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden. Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

2.2. Daar waar u Debet Credit de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld bij het aanvragen van bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte), zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook worden gebruikt. U kunt Debet Credit echter te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven hieronder. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

3.1. De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de Privacywet na te leven.

4. Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1. U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn of laten overdragen.

4.2. U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming.

5. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

5.1. Op onze Website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze “Cookie Policy” die hierover meer uitleg geeft.

6. Links naar andere websites

6.1. Onze Website kan links bevatten naar andere websites. Deze Privacy Policy geldt enkel voor onze Website. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen. 

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld. Voor doorverwijzing naar andere websites, is Debet Credit enkel verantwoordelijk indien het van de onwettige of strafbare inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk is om de doorverwijzing te verhinderen.

7. Wijzigingen

7.1. Debet Credit behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacy Policy door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd en herzien op 21/12/20.

8. Heeft u nog andere vragen?

8.1. Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot Debet Credit, Kleistraat 41, 2850 Boom of via e-mail: info@debet-credit.